กรมคุมประพฤติขยายผลค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

40

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางชลาลัย ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมและให้การต้อนรับ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 116 คนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เตรียมความพร้อมกลไกการคืนคนดีสู่สังคม ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการนำความช่วยเหลือสู่ผู้กระทำผิดให้มีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกล่าวให้โอวาทโดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมคำนึงถึงคุณค่าของตนเอง กลับตนเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งห่วงใยถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการขยายผลแนวคิดการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไปสู่พื้นที่อื่นๆ ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง และภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการต่อไป

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการเปิดดำเนินการเป็นสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 อย่างเต็มรูปแบบ