น้ำคือชีวิต ต้นทุนการผลิตของทุกภาคส่วน

34

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษาได้เดินทางไปยังโครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ โครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา

โดยองคมนตรี และคณะได้รับฟังรายงานสรุปการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจากรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ซึ่งที่ประชุมได้ให้แนวคิดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งน้ำ ขอให้พิจารณาระบบการส่งน้ำสู่พื้นที่ใช้ประโยชน์ของประชาชนหากสภาพภูมิประเทศเอื้ออำนวย สำหรับคลองส่งน้ำควรเป็นดินแทนที่การดาดด้วยซีเมนต์ เพื่อให้สัตว์น้ำตามธรรมชาติสามารถอยู่อาศัยและขยายพันธุ์ได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์ และแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ต่อไป

ในการนี้องคมนตรีได้ขอให้ผู้ปฎิบัติงานทุกคนคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของน้ำเป็นสำคัญ ตามยุทธศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทาน “น้ำคือชีวิต” ไม่ใช่เพียงแต่นำน้ำมาใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่รวมถึงการเป็นน้ำต้นทุนตามธรรมชาติของการผลิต ที่มีผลต่อเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการส่งออก โดยภาพรวมรายได้ของประเทศจากการส่งออกนั้น ล้วนมาจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นสำคัญ แม้แต่การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเป็นปัจจัยต้นทุน หากขาดน้ำก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ก็ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผนร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดความมั่นคง ยั่งยืน ต่อภาคการผลิตด้านต่างๆ ของประเทศต่อไป

ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะได้ชมนิทรรศการภาพถ่ายในอดีตตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่กวง และการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชกรณียกิจในโอกาสต่างๆ ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา พร้อมพบปะกับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เดินทางมาให้การต้อนรับและรายงานถึงผลการบริหารจัดการน้ำจากโครงการฯ ที่ผ่านมา

สำหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธาราก่อสร้างเสร็จทั้งระบบในปี 2536 เป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำ ปิดกั้นลำน้ำแม่กวง สูง 63.00 เมตร ยาว 620 เมตร มีขนาดความจุ 263 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 250 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่ในปัจจุบันเริ่มประสบปัญหาน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ความต้องการการใช้น้ำของประชาชนมีเพิ่มขึ้น จึงได้มีการจัดทำโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราขึ้น โดยก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนแม่แตง และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลลงสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราระยะทางรวม 50 กิโลเมตร ในลักษณะเดียวกับอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมขเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นการบริหารจัดการน้ำในลักษณะอ่างพวง ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินงานไปแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จงจะสามารถเพิ่มน้ำให้เขื่อนแม่กวงได้ 160 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 175,000 ไร่ และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งของพื้นที่ชลประทาน จากเดิม 17,060 ไร่ เพิ่มเป็น 76,129 ไร่