เรื่องใกล้ตัวประชาชนความรู้!! กรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานไข้เลือดออกฉบับแรกของประเทศไทย

18

เรื่องใกล้ตัวประชาชนความรู้!! กรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานไข้เลือดออกฉบับแรกของประเทศไทย นอกจากที่คุ้มครองอุบัติเหตุต่างๆ แล้ว เลขาธิการ คปภ. พร้อมคณะมอบกรมธรรม์ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยกับบุคคลภายนอก รวมถึงบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัยให้กับ อสม.และถึงประชาชน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประภันภัย( คปภ.)พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และการบรรยายความรู้ด้านประกันภัย ให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ อสม. ณ.แคมป์ช้างทวีชัย ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายศักรินทร์ กุลดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ นอกจากนั้นยังมีนางจันทิมา มีโส ผอ.สนง.คปภ.ภาค 7 จังหวัดนครปฐม, คุณวราภรณ์ ยี่รงค์ ผอ.สนง.คปภ. จังหวัดนครปฐม, นายขวัญเพ็ชร ถนอมนาม ผอ.กกต.จังหวัดกาญจนบุรี, คุณพัชรินทร์ หลงสกุล ผู้จัดการแค้มป์ช้างทวีชัย, หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และคณะร่วมให้การต้อนรับ

เนื่องจากแคมป์ช้างทวีชัย แห่งนี้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งทางแคมป์ช้างแห่งนี้ยังได้จัดทำประกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทุกรายที่เข้ามาท่องเที่ยวในแคมป์แห่งนี้ เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น อีกทั้งประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน ทำให้มีฝนตกหนักเป็นระยะๆ ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูปลายฝนต้นหนาว มักมีฝนตกบ่อยครั้งทำให้มีน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งการเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอยู่เนื่องๆ

ดังนั้นทางทางสำนักงาน คปภ. จึงได้มีความเป็นห่วงประชาชนบุคคลภายนอกที่มีความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก สามารถทำประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อนำระบบประกันภัยช่วยบรรเทาภาระทางการเงินจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน ถือว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐานไข้เลือดออกฉบับแรกของประเทศไทย ที่มีการนำระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนจากภัยไข้เลือดออกโดยเฉพาะ ซึ่งทาง คปภ.กำลังเร่งขับเคลื่อนนำระบบประกันภัยคุ้มครองภัยความเสี่ยงให้กับประชาชนจากไข้เลือดออก ซึ่งมีราคาถูก เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทุกระดับ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักการออมเงินในระยะยาว เพื่อตนเองและครอบครัวในอนาคต อันจะส่งผลให้สังคมไทยเข็มแข็งมั่นคงและเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

สำหรับปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 2019) ดังนั้นการนำร่องด้วยการนำเจ้าหน้าที่ อสม.มาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ อสม. นั้นมีบทบาทสำคัญยิ่งเนื่องจากจะใกล้ชิดกับประชาชนในแต่ละชุมชน เห็นได้จากการเฝ้าระวังจากเชื้อไวรัสโควิด 19 เจ้าหน้าที่ อสม. สามารถควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ อสม.ต้องใช้พาหนะในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งรถทุกคันต้องทำประกันภัยภาคบังคับ หรือ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนควรทราบถึงสิทธิของ พรบ. หากเกิดเหตุจากการใช้รถจะสามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถนำความรู้ทางสิทธิของ พรบ. ไปเผยแพร่แก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมต่อไป