ก.เกษตรฯ ยกขบวนสินค้าสหกรณ์ “Fresh From Farm” สดใหม่ ปลอดภัย สู่ผู้บริโภค กระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤติโควิด-19

19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานจัดแสดงสินค้า Fresh From Farm “สหกรณ์คัดสรร ผลิตภัณฑ์คุณภาพ” พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน ดังนั้น การตื่นตัวและปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ New Normal จึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมไปถึงการผลิตและการจัดจำหน่าย จึงต้องเน้นย้ำในด้านคุณภาพสินค้า เริ่มตั้งแต่ขบวนการผลิตต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคไว้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตการผ่อนคลายเพื่อดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถ พร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการส่งเสริมระบบตลาดนำการผลิต โดยการนำระบบสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน

ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดงานแสดงสินค้าของสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดและผลิตภัณฑ์คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด

ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ Fresh From Farm ครั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพ สดใหม่และปลอดภัย ซึ่งมาจากพี่น้องเกษตรกรตัวจริง ภายในงานได้จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด มีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ ผักสด ผลไม้ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลำไย ส้มโอ ชมพู่ มะพร้าวน้ำหอม และสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น โดยเริ่มจัดแสดงสินค้าครั้งแรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3

นอกจากนี้ งานจัดแสดงสินค้าสหกรณ์ดังกล่าว จะขับเคลื่อนในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้า “Fresh From Farm” ได้ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสาขาเชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เฟสติวัล จังหวัดสงขลา และบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยจัดงานภายในเดือนกันยายน 2563