กาญจนบุรี นายกบุณยวีร์ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นพร้อม สส.พรรคพลังประชารัฐกาญจนบุรี และพ่อค้าประชาชนร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีถวายเงินสร้างเตาเผาไอเทคปลอดมลพิษ ราคา1,600,000 ถวายวัดตะคร้ำเอน ท่ามะกา

19

วันที่15 สิงหาคม 2563 เมื่อเวลา 10.00 น พระครูวิศาลกาญจนกิจ (หลวงพ่อโท) รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกาเจ้าอาวาสวัดตะคร้ำเอนได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเตาเผาศพไฮเทคปลอดมลพิษโดยมี คุณประชาโพธิพิพิธ คุณทวี โพธิพิพิธ คุณพิเชษฐ์ อังศุนาค (อาจารย์แขกรือเสาะ)เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
และรองประธานฝ่ายฆราวาส นายอัฎฐพล โพธิพิพิธ สส.พรรคพลังประชารัฐเขต 5 นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ สส.พรรคพลังประชารัฐเขต 4 กาญจนบุรี นาย สมเกียรติ วอนเพียร
สส.พรรคพลังประชารัฐเขต 3 กาญจนบุรี
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.เขต 4 ราชบุรี
คุณปุณยวีร์ โพธิพิพิธนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น นายปราโมทย์ จิตนิยม กำนันตำบลตะคร้ำเอน นายชัยเวช รักเหลือรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น นายธนู บุญมา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระแท่น สท.กิตติชัยดำรงศักดิ์วิทยาสท.ประสาท บุญมา สท.สรุพล คุณกัญญาธรรมจง สท.ประสงค์ อินท์สิทธิ์ สท.จงเอก หล่อศิลา สท.เอกพล เมฆปั่น สจ.กิจจา วงษ์ประเสริฐ
สจ.อภินันทร์ อังกินันทน์ สท.ประกอบ พิกุลทองและชาวบ้านได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเตาเผาศพไฮเทคปลอมลพิษถวายให้วัดตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากถวายผ้าป่าสามัคคีเสร็จแล้วจึงถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

เนื่องด้วยทางวัดตะคร้ำเอนได้สร้างเตาเผาศพอันเก่าตั้งแต่พ.ศ 2545 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 18 ปีได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาของการใช้งานฌาปนกิจ จึงทำกาลสร้างอันใหม่ขึ้น