อาชีวะ อบรมวิทยากรตัวคูณหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

62

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรตัวคูณหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Train The Trainer) วัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดให้กับผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความเข้าใจเชิงลึก ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแล้ว จำนวน 65 แห่ง มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์