ยผ.จัดประชุมระดมความคิดเห็นในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง

37

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในโครงการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพัทลุง โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน นายทวีวิทย์ หมื่นสุกแสง นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวรายงาน และนายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ โรงแรมศิวา รอยัล พัทลุง จังหวัดพัทลุง

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและระบบเมือง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่น ผู้นำอาชีพ และประชาชนในพื้นที่