กรมคุมประพฤติชูอุปกรณ์ EM ควบคุมผู้กระทำผิด พร้อมพัฒนาพฤติกรรม
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคม

23

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกกับผู้บริหารกรมคุมประพฤติและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางถึงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารของกรมคุมประพฤติและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้มีความรู้ความเข้าใจในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไปใช้ในการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวอาจจะกลายเป็นอาวุธประจำกายของพนักงานคุมประพฤติในการทำงาน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยในการควบคุมความประพฤติของผู้กระทำผิดที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ ทั้งกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และกลุ่มพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่กรมคุมประพฤติจะต้องดูแลกลุ่มคนเหล่านี้กลับไปอยู่ในสังคมได้ด้วยการพึ่งพาตนเองและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ทั้งนี้ ในการสร้างความมั่นใจที่จะควบคุมกลุ่มผู้กระทำผิดได้ นอกจากจะมีเครื่องมือมาช่วยแล้ว การคิดโปรแกรมในการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้กระทำผิดก็จะทำให้เกิดความมั่นใจให้กับสังคมมากขึ้นด้วย