แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชน ตามที่พี่น้องประชาชนได้เคยมาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

9

นายจักรพันธ์ เหล่าวงศ์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชน ตามที่พี่น้องประชาชนได้เคยมาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

ในกรณีที่ได้รับความเดือนร้อนด้านการดำรงชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ไว้แล้ว โดยได้ดำเนินแจกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชน วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่