สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดนนทบุรี พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

42

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบปะส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนครนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับมาตราการเยียวยาประชาชนของภาครัฐ กฎหมายที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จากการลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

จากนั้น เวลา 13.00 น. คณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์เทคโนโลยีบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภาคกลาง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกของวุฒิสภา