นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกข้าว พันธุ์ กข 43 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2563

39

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกข้าว พันธุ์ กข 43 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง รัชกาลที่ 9 ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ศูนย์เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี ดำเนินการสร้างศูนย์เกษตรกรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ประมาณ 121 ไร่ โดยบูรณาการด้านการเกษตร พร้อมแหล่งน้ำศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเอง พอกิน พอใช้
เทศบาลนครนนทบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานงานของพ่อ

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 แบบหว่านนาตม ซึ่งมีประโยชน์กว่าข้าวพันธุ์อื่น มีปริมาณน้ำตาลน้อยและมีอมิโลส ซึ่งใช้กลยุทธ์วิธี “หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” จากวันแม่ 12 สิงหาคม ถึงช่วงระยะเวลาปลายเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนธันวาคม ครบระยะเวลาเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นวันพ่อพอดี