ผู้ว่าฯ กปน.นำจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารมหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

26

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันแม่แห่งชาติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม พ.ศ.2563) ณ สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดังว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ด้วยการนำคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (กปน.) นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง และประชาชนจิตอาสาดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้

และทำความสะอาด บริเวณวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารมหลวง น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป