กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมบุคลากรใช้อุปกรณ์ EM ช่วยแก้ปัญหาคนล้นคุก

25

วันนี้ (9 สิงหาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 2 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมถึงการใช้งานอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานคุมประพฤติได้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 ภาค 8 และภาค 9 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง เข้าร่วม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กำชับถึงความสำคัญของการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการควบคุมดูแลผู้กระทำผิด อันเป็นการเสริมประสิทธิภาพงานคุมประพฤติ รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรม การกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เพื่อพัฒนาความคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ กลุ่มผู้เสพยาเสพติดตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และกลุ่มผู้พักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการแก้ปัญหาลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ

“อยากให้ทุกคนมองว่า งานนั้นมีความสำคัญเชื่อมโยงกัน จากนโยบายแก้คนล้นคุกไม่เป็นเพียงแค่งานของกรมราชทัณฑ์ เพราะหากเรือนจำมีจำนวนผู้ต้องขังลดน้อยลงและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น เมื่อได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษมาสู่กรมคุมประพฤติก็จะทำงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ไม่ว่าการคืนคนดีสู่สังคมหรือการลดคนในเรือนจำล้วนเกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติทั้งสิ้น” อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าว