อาชีวะยกระดับฝีมือแรงงาน (Upskill)ในพื้นที่ EEC.

127

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพิธีลงนามความร่วมมือมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยมี ว่าที่พันตรี ดร.วานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ยังมีการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบ EEC MODEL เพื่อยกระดับทักษะฝีมือและสมรรถนะ(Upskill) ใน 5 หลักสูตรประกอบด้วย

  1. หลักสูตรการอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
  2. หลักสูตรขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก)
  3. หลักสูตรการซ่อมเรือเจ็ทสกี และระบบเครื่องยนต์/ไฟฟ้า
  4. หลักสูตรฝึกอบรมทักษะบุคลากรและพัฒนาสมรรถนะด้านการตรวจและซ่อมบำรุงรางรถไฟความเร็วสูง
  5. หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ขนส่งในงานโลจิสติกส์ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานของสถานประกอบการที่มีความร่วมมือในการผลิตและยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตรละ 40 คน ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา