อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมเสริมพลัง อ.ส.ค. และยกระดับบ้านกึ่งวิถีทั่วประเทศ

33

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นางสุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย และอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ประจำอำเภอแม่สาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) ณ วัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายเกรียงไกร คำพลศักดิ์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่สาย รายงานผลการดำเนินงานของบ้านกึ่งวิถีวัดพรหมวิหาร และขั้นตอนการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยทีมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่สาย ซึ่งอธิบดีกรมคุมประพฤติได้กล่าวชื่นชมการทำงานของ อ.ส.ค.อำเภอแม่สายที่มีทีมงานเข้มแข็ง และมีบทบาททั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้กระทำผิด รวมไปถึงบทบาทในการสร้างงานสร้างอาชีพส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมประพฤติมีอาชีพมีรายได้ อีกทั้งท่านเจ้าอาวาสวัดก็มีความพร้อมในการสนับสนุนสถานที่ในการจัดตั้งเป็นบ้านกึ่งวิถีอย่างเต็มที่ ซึ่งอธิบดีกรมคุมประพฤติได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและกล่าวในตอนหนึ่งว่ากรมคุมประพฤติพร้อมส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของ อ.ส.ค. ที่มีจิตอาสาอย่างที่แท้จริง และพร้อมยกระดับบ้านกึ่งวิถีทั่วประเทศให้เป็นสถานที่ในการช่วยเหลือดูแลและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้มีความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม

จากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางนีรช วรรณวัต อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่สาย (สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย) นายวีรพงษ์ วงศ์พิชัย อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าแดด (สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง) และนางสาวนิตย์ กันธิยะ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงป่าเป้า (สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า) โดยอธิบดีกรมคุมประพฤติได้กล่าวแสดงความยินดีและยกย่อง อ.ส.ค. ทุกท่าน ที่เป็นผู้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด ด้วยการอุทิศตนทำงานและเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ ในการติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนให้กลับตนเป็นคนดีและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นโยบายกรมคุมประพฤติ และแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานและระบบงานคุมประพฤติ เพื่อให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานทั่วประเทศ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นางสุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย นางสาวระยอง เวียงลอ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ