เลขาธิการ ป.ป.ส. แจงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 แม้จะควบคุมได้แล้ว แต่เพื่อความปลอดภัย จำเป็นต้องชะลอการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

37

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ซึ่งจากเดิมจะจัดในห้วงเดือนสิงหาคมของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แม้ว่าจะควบคุมได้แล้ว แต่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำ จึงต้องชะลอการจัดงานออกไปก่อนจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และหน่วยงานภาคี ได้จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในเดือนสิงหาคมเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จนก่อเกิดเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนบนแนวทางสันติวิธี

ภายในงานมหกรรมมีกิจกรรมที่สำคัญคือ พิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านและชุมชน นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการแสดงผลงานของตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยในทุกปี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานในพิธีมาอย่างต่อเนื่อง

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศจะอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้แล้ว แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ในปี 2563 นี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอพระราชทานพระอนุญาตชะลอการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากเดิมกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ออกไปจนกว่าจะมั่นใจว่ามีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี ยังคงมีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นทุกปี

โดยได้ขยายหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี 2563 เพิ่มขึ้นอีก 1,161 หมู่บ้านและชุมชน จากเดิมที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ จำนวน 23,399 หมู่บ้านและชุมชน ซึ่งเน้นเสริมสร้างพลังของหมู่บ้านและชุมชน ฟื้นฟูทุนทางสังคม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของชุมชนเอง และพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการทำกิจกรรม

“รวมใจ ทำความดี ถวายแม่ของแผ่นดิน” ตลอดเดือนสิงหาคม พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ร่วมกันดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ประสบปัญหายาเสพติดในชุมชน สงเคราะห์ช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่ชุมชน หรือจัดกิจกรรมอาสา ทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกำลังและความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ควบคู่กับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมถวายพระพรหรือกิจกรรมทางศาสนา ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”