โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผลิตภัณฑ์ชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายจากสตรี

135

วันพุธที่ 21 ส.ค2562 นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส ส่วนราชการ ร่วมสัมมนากับกลุ่มสตรี จาก 7 ตำบล จำนวน 250 คน ที่ ห้องประชุมอำเภอลืออำนาจ นางประเสริฐ เพ็งจันทร์ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลืออำนาจร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลืออำนาจ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีผลิตภัณฑ์ชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเป้าหมายจากสตรีอำเภอลืออำนาจ ฟังบรรยายในเนื้อหา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จากนายอภินันท์ ตะลุพากเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ กฎหมายที่สตรีควรรู้ จาก นายณัฏฐ์ สุวรรณศร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลจังหวัอำนาจเจริญ ภาคบ่าย สตรีฝึกปฎิบัติพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การทำเหรียญโปรยทาน การทำสบู่สมุนไพร การจัดดอกไม้ในงานพิธี การทำเครื่องหอมสมุนไพรโดยมีนางสาวปาณิสราตีใจเย็น พัฒนาการอำเภอ นำวิทยากรจากอำเภอลืออำนาจและอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรม ติดตามการชาระหนี้เงินกู้ของกลุ่มสตรีต่อไป

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน