กกพ.ผนึกสื่อหนุนพลังงานไฟฟ้าทางเลือก

52

กกพ.จับมือสื่อสร้างเครือข่ายหนุนพลังงานทางเลือก ดัน “มนูญ ศิริวรรณ” นั่งรักษาการ ปธ.ชมรมสื่อฯคนแรก หวังสร้างความเข้าใจแก่ปชช.ร่วมสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะ

นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวถึงโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าว่า โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการ ซึ่งเล็งเห็นว่าบทบาทของสื่อมวลชนมิใช่เฉพาะการสื่อสารสาธารณะเท่านั้น แต่จะต้องมีบทบาทสำคัญในการเป็น Change Agent หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์และสื่อสารความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ถูกต้องสู่สาธารณะ

“เครือข่ายสื่อมวลชนฯ จะทำให้เกิดการขยายผลไปสู่ภาคประชาชนและสังคม ให้เกิดความตระหนักรู้ และมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะมากขึ้น ความร่วมมือของสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต” เลขาฯกกพ. กล่าว

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายดังกล่าว เปิดเผยว่า เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินกิจกรรมสัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชน (Focus Group) ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ทำให้สื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงเกิดการรวมตัวของสื่อมวลชนที่สนใจและนำมาสู่การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน โดยมีเป้าหมายที่ต้องการเห็นผลเป็นรูปธรรม คือ ทำให้ภาคประชาชนหรือสาธารณชนได้เข้าใจถึงความจำเป็นของการมีพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเอามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงขยะ

“เบื้องต้นได้เชิญนายมนูญ ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนฯ ทำหน้าที่รักษาการประธานชมรมฯดังกล่าว โดยหลังจากนี้จะมีการประชุมร่วมกันอีก 3 ครั้งในส่วนภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเติมองค์ความรู้ที่จำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์พลังงาน หลังจากภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้แล้ว จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการผลักดันพลังงานไฟฟ้าทางเลือกต่อไป” นางดรุณวรรณ กล่าว

ด้าน นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวว่า เครือข่ายสื่อมวลชนที่จัดตั้งขึ้น จะเข้ามามีบทบาทในการให้ข้อมูลด้านพลังงานทางเลือกที่ถูกต้องแก่ชุมชน และเป็นตัวเชื่อมที่จะทำให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้คนในชุมชนสามารถที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตัวเองได้ในอนาคต โดยเฉพาะสื่อมวลชนท้องถิ่น การให้ความเข้าใจกับประชาชนกับคนในชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่ในเรื่องพลังงานทางเลือกเท่านั้น แต่รวมถึงในเรื่องพลังงานของประเทศว่าเราอยู่ในฐานะของผู้นำเข้าพลังงาน เราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพ และดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย