ไทย-เยอรมนี ยกระดับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การใช้เทคโนโลยีการสืบสวน การสืบสวนทางการเงิน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

20

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมานายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ให้การต้อนรับ นายโทมัส รัปป์ เลขานุการโทและเจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และถือโอกาสหารือข้อราชการกับเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมี พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมให้การต้อนรับและหารือ ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

หลังจากนั้น นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวต้อนรับ นายโทมัส รัปป์ และสรุปสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศและนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลไทย ที่เน้นความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาค ด้วยการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าไปยังแหล่งผลิต และไม่ให้ยาเสพติดจากแหล่งผลิตออกสู่ภายนอก โดยมีปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ของประเทศสมาชิก ซึ่งได้รับผลอย่างเป็นรูปธรรม และย้ำว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันแก้ไข

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มว่าในปัจจุบันการลักลอบค้ายาเสพติดเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการค้าทางแอพพลิเคชั่นผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และเกิดควบคู่กับการใช้บริการรับส่งพัสดุในการส่งยาเสพติด ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ซึ่งสภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลก และยกตัวอย่างในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาว่ามีการลักลอบส่งยาอีจากเยอรมนีเข้ามายังไทยถึง 20 ครั้ง รวมยาอี 159,645 เม็ด และทางสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ขอความร่วมมือจากทางเยอรมนีในการสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการอยู่เบื้องหลัง ซึ่งนายโทมัส รัปป์ รับจะดำเนินการในการประสานข้อมูลและจะนำประเด็นดังกล่าวหารือดับระดับนโยบายของเยอรมนีและสหภาพยุโรปเพื่อวางมาตรการป้องกันและปราบปรามต่อไป

เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้ความมั่นใจ นายโทมัส รัปป์ ว่าพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับเยอรมนี เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดทุกรูปแบบ โดยยินดีที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในการสืบสวน การสืบสวนทางการเงิน และการพัฒนาบุคลากร อีกทั้งยินดีที่จะร่วมหารือเพื่อแสวงหาแนวทางในการยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่ผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่ง นายโทมัส รัปป์ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยและสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ให้ความมืออย่างดียิ่งกับเยอรมนีมาโดยตลอด และยินดีจะให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ส. อย่างเต็มที่