พื้นที่อำเภอเลาขวัญ กาญจนบุรี ร่วมกันจัด “โครงการศูนย์ดำรงธรรม…ยิ้ม เคลื่อนที่”

68

21 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ นางเบญจวรรณ เชื้อเล็ก แม่บ้านมหาดไทย อ.เลาขวัญ นายบุญทัน ไพบูลย์ผล นายก อบต.เลาขวัญ นายเมธี สุกุลธนาศร ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เลาขวัญ/กำนัน ต.เลาขวัญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ สมาชิก อส. ร่วมกันดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเลาขวัญ..ยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำเดือน ส.ค.62

โดยนำบริการของส่วนราชการ โรงพยาบาลเลาขวัญ และ อบต.เลาขวัญมาให้บริการตรวจรักษา/แจกยารักษาโรค ให้คำปรึกษาหารือ รับเรื่องร้องทุกข์ รณรงค์จัดทำถังขยะอินทรีย์/ถังขยะเปียก ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารราชการ มอบพันธุ์พืช ไข่ไก่ มอบถุงยังชีพให้กับพระภิกษุ 2 รูป ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส 28 ราย และร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น ณ วัดเขาแยง บ้านเปรงพุทรา หมู่ที่ 10 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรีโดยพร้อมเพียงกัน
รักษพล พุ่มพฤกษ์/ข่าวการเมืองชุมชน