กทท. ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Hambantota International Port Group PVT Ltd.ท่าเรือฮัมปันโตตา ประเทศศรีลังกา

54

วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กทท. (ท่าเรือระนอง) และ Hambantota International Port Group PVT Ltd. ท่าเรือฮัมปันโตตา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือกลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยมี เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. และ Mr. Lance Zuo ผู้จัดการทั่วไป ท่าเรือฮัมปันโตตา ร่วมลงนามในบันทึก ความเข้าใจ พร้อมด้วย เรือโท ดร. ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ และ Mr. Bindu Ranasinghe ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ท่าเรือฮัมปันโตตา ร่วมเป็นสักขีพยานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการ กทท.

สำหรับบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างท่าเรือในลักษณะ Port–to–Port Cooperation เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่าเรือทั้งสองแห่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านการบริหารจัดการท่าเรือ การปฏิบัติการภายในท่าเรือ งานด้านการตลาด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การเชื่อมโยงเครือข่ายของท่าเรือ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่าเรือ ทั้งนี้ ทั้งสองท่าเรือจะต้องจัดประชุมการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการร่วมกัน (Joint Working Group Meeting) เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้บริการขนส่งสินค้าโดยระบบตู้สินค้าระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมถึงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ทางทะเลของทั้งสองประเทศ

การรวมกลุ่มความร่วมมือภายใต้กรอบ BIMSTEC เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความคืบหน้าเป็นลำดับสอดคล้องกับนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) ที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาเส้นทางเดินเรือเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือในกลุ่ม BIMSTEC เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกของทั้งสองประเทศ

ในการนี้ มีการจัดประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ “Thailand & Sri Lanka : Opportunity and Way Forward” มีผู้ร่วมเสวนาฯ ได้แก่ Mr. Lance Zuo ผู้จัดการทั่วไป ท่าเรือฮัมปันโตตา Ms. Christina Enita Hernawati กรรมการผู้จัดการ Samudera Traffic Co., Ltd. นายทนัย วิภาสธวัช ผู้อำนวยการกองธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด และ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้อำนวยการสถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการศึกษาการพัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในกรอบความร่วมมือกลุ่มประเทศ BIMSTEC เพื่อเป็นการส่งเสริมพันธมิตรความร่วมมือระหว่าง กทท. และท่าเรือฮัมปันโตตา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและ การพัฒนาด้านต่างๆ ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านธุรกิจท่าเรือและการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ สนับสนุนการขนส่งสินค้าทางทะเลเชื่อมโยงท่าเรือทั้งสองประเทศ