อาชีวะหนุนนักศึกษา เรียนรู้อาหารต่างประเทศ เพื่อยกระดับการเรียนสาขาอาหาร

14

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เดินทางมาร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ซึ่งมีกำหนดการที่จะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 โดยหลังการประชุมได้เยี่ยมชมการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ได้เปิดเผยว่าวิทยาลัยเทคนิคยโสธรมีการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบปกติและทวิภาคี ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษาในระบบทวิภาคีเป็นจำนวนมากซึ่งการศึกษาในระบบทวิภาคีนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนอาชีวศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงและมีสถานที่ฝึกประสบการณ์ที่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนได้ โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการได้จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ระดับปวส. ซึ่งขณะนี้นักศึกษาระดับปวส. 2 ในสาขาอาหารและโภชนาการ ได้หาที่ฝึกประสบการณ์ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19) ทำให้ผู้ผู้ปกครองและนักศึกษาไม่ต้องการที่จะเดินทางไปฝึกประสบการณ์ในจังหวัดที่อยู่ห่างไกล ดังนั้น สถานศึกษา คือวิทยาลัยเทคนิคยโสธรจึงได้แก้ปัญหาโดยจัดให้นักศึกษาฝึกงานในร้านอาหารระดับ 4 ดาวและ 5 ดาวที่อยู่ในจังหวัดยโสธร

ซึ่งมีนักศึกษา ระดับ ปวส. 2 จำนวน 2 คนคือนางสาววาสนา อุ่นสำโรง และนางสาวยุภาพร จันทร์เธือง ได้มีโอกาสได้ฝึกงานเกี่ยวกับเรื่องอาหารต่างประเทศ ที่ร้านฮักนะยโสธรซึ่งเป็นของนายปริญญา เวฬวนารักษ์ เป็นเชฟอาหารอิตาเลียนที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ซึ่งนายปริญญาได้กล่าวว่า ขณะนี้ตนเองกำลังต้องการผู้มาช่วยงานเกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาหารอิตาเลียนอยู่พอดี เพราะอาหารอิตาเลียน เป็นอาหารที่มีขั้นตอนและใช้เวลาในการประกอบอาหาร มากพอสมควร จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาหารและรู้จักวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารพอสมควร จึงเป็นความลงตัวที่เหมาะสม เพราะนักศึกษาทั้งสองมีความรู้เรื่องวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมาพอสมควร เพราะจบการศึกษาในสาขาอาหารและโภชนาการระดับ ปวช. อีกทั้งวิทยาลัยเทคนิคยโสธรได้มาพูดคุยหารือ เพื่อที่จะขอให้นักศึกษาทั้งสองคนมาฝึกงานที่ร้าน ตนเองคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีจริงๆ พร้อมกับจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาทั้งสองคนที่เป็นคนจังหวัดยโสธรเหมือนตน ซึ่งต้องการปลูกฝังให้น้องๆ ได้มีความรู้ด้านวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารต่างประเทศ และการทำอาหารต่างประเทศโดยเฉพาะอาหารอิตาเลียน ซึ่งเป็นที่นิยมกันทั่วโลกและคาดว่าหลังจากฝึกประสบการณ์ นักศึกษาทั้งสองคนจะได้นำความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารอิตาเลียนไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตต่อไป

ด้านนายสมปอง ทองศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธรกล่าวเสริมว่าการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในระบบทวิภาคีนี้ จะมีคุณครูที่ปรึกษาออกไปนิเทศให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำกับนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ สำหรับสถานประกอบการที่คัดเลือกนั้น จะนำมาเข้าวาระการประชุมและพิจารณาร่วมกันว่าจะส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ที่สถานประกอบการแห่งใดและจะมีการพูดคุยกับเจ้าของสถานประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ถือว่านายปริญญา เวฬวนารักษ์ เป็นเชฟที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของคนในจังหวัดยโสธร และกลุ่มเชฟอาหารต่างประเทศ ซึ่งเป็นความโชคดีของนักศึกษาทั้งสองคนที่จะได้รับความรู้ในเรื่องของอาหารต่างประเทศและสามารถที่จะนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ และรุ่นน้องต่อไปได้