ร้องมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

12

นายนิวัติ ปากวิเศษ ประธานสหกรณ์ ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดําเนินสะดวก จํากัด เข้าเรียกร้องให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผลักดันให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในกรณีการผ่อนผันให้มีการนําเข้า วัตถุดิบอาหารที่มีสารตกค้างพาราควอต และคลอร์ไพรีฟอส เนื่องจากประเทศไทยได้มีประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีเหล่านี้ภายในประเทศแล้ว แต่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา กลับมีการประชุมร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้างระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พบว่า จะมีการผ่อนปรนการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าเกษตรที่มีการใช้สารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสจากต่างประเทศ จนถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

มติดังกล่าวทำให้เกิดความไม่สบายใจ จึงขอเรียกร้องให้กระทรงสาธารณสุข 1.ระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรที่มีการใช้สารพาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอสทันที ไม่มีการผ่อนปรนให้นำเข้า ไปถึงเดือนมิ.ย. 2564 2. ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้สารพิษตกค้างในอาหารของสารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นศูนย์ทันที 3. ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกราย ไม่ให้ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นโดยการผ่อนปรนให้กลุ่มผู้นำเข้าเป็นการชั่วคราว หรือการละเลยความรับผิดชอบในการปล่อยให้มีสินค้าเกษตรนำเข้าจากต่างประเทศที่ยังมีการใช้สารทั้งสองชนิดนี้อยู่ โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคคนไทย

“ในเมื่อต้องการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค แต่ถ้ายังให้มีการนำเข้าลักษณะนี้อยู่ก็เข้าข่ายทำนองว่าไม่ให้ใช้ แต่นำเข้ามาให้กิน แบบนี้ถือว่าไม่ตรงกับนโยบายภาครัฐ จึงอยากให้รัฐระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่มีการใช้พาราควอต และควอร์ไพริฟอส โดยสิ้นเชิงเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้มีการดำเนินการที่เป็นมาตรฐานเดียว อย่าเลือกปฏิบัติเอื้อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง”

นายนิวัติ กล่าว นอกจากนี้ ตนได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในเรื่องดังกล่าวต่อไป