งาน SACICT Craft Trend Talk รวม GURU งาน Crafts ระดับนานาชาติร่วมแชร์มุมมองในมิติใหม่ๆ

9

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน “SACICT Craft Trend Talk” และเผยว่า การจัดงาน SACICT Craft Trend Talk มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้และสามารถต่อยอดความรู้และแนวคิดต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานหัตถศิลป์ระดับสากล เพื่อนำแนวความคิดมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนางานศิลปหัตกรรมในมิติใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยไฮไลท์หลักของงานคือการรวมตัวของบรรดาผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในวงการ Craft ระดับนานาชาติ และได้มีการเชิญ Speakers วงการ Craft ระดับนานาชาติ ร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยน และให้ทิศทางในการพัฒนางาน Craft ในมุมต่างๆ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้แนวโน้ม Craft Trend ของศักราชหน้าปี 2020 สอดรับกับตลาดไทยและตลาดโลก ทั้ง 4 เทรนด์ อย่าง

– TRUE VALUE (คุณค่าแท้ของชีวิต)
– Technical Craft (นวัตกรรมแห่งงานหัตถศิลป์)
– HAPPINESS PLAY (เล่น อย่างสร้างสรรค์)
– HERITAGE FUSION (หลอมรวมรากทางศิลปะอันล้ำค่า)

ตั้งเป้าต่อยอดองค์ความรู้ในมิติใหม่ๆของวงการหัตถศิลป์ไทย ผลักดันให้หัตถกรรมกลายเป็นกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sacict.or.th