พระพุทธศาสนาไทย-รามัญ เปิดประวัติหน้าใหม่ จับมือพัฒนาการศึกษา ตอบโจทย์ชีวิตและสังคม

30

ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ ท่านเตชะ เลขาธิการมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารามัญรัฐ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เพื่อปรึกษาหารือประเด็นว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสองสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิต ชุมชน และสังคมให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

พระมหาหรรษา กล่าวว่า สำหรับประเด็นในการพูดคุยแลกเปลี่ยนนั้น ประกอบด้วยการจัดทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต ร่วมไปถึงการช่วยจัดระบบเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหาร และพัฒนาบุคลากร อีกทั้งการจัดประชุมวิชาการในระดับอนุภูมิภาคร่วมกัน เพื่อเปิดพื้นที่การศึกษาพระพุทธศาสนาในอนุภูมิภาคให้กว้างมากยิ่งขึ้น กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ชนชาติรามัญ กับไทยมีความใกล้ชิดกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นญาติพี่น้องของกันและกัน สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะทำหน้าที่เชื่อมสมานจิตใจกลุ่มคนสองชนชาติ คือ “พระพุทธศาสนา” ซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม

“อาศัยเหตุปัจจัยและตัวแปรดังกล่าว จึงทำให้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนารามัญรัฐ ประเทศพม่า ซึ่งก่อตั้งมาได้ 8 ปี จึงต้องจับมือกันประสานพลังเพื่อใช้การจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องในการพัฒนาชาวรามัญ ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ให้สามารถส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญรุ่งเรือง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในระหว่างชนชาติตนเอง และชนชาติอื่นๆ ต่อไป” พระมหาหรรษา กล่าว