อาชีวะรวมพลังเปิดศูนย์ Fix it Center ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ วัดนวลจันทร์

48

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคนที่มีความรู้ มีทักษะฝีมือเข้าสู่โลกอาชีพสู่ตลาดอุตสาหกรรม เน้นการผลิตกำลังคนที่มีความสามารถทักษะฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ลงมือทำได้อย่างเชี่ยวชาญมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคอุตสากรรมการผลิตโดยการปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงคือยึดมั่นอยู่ในความขยันอดทนมีความเพียรพยายาม ไม่ตั้งอยู่ในความโลภรู้จักให้รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลโดยมุ่งประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมควบคู่กันไป โดยผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อันเป็นกิจกรรมที่อาชีวศึกษาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนนักศึกษาและของประชาชน โดยการร่วมดูแลบำรุงรักษา ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องยนต์ การสอนอาชีพ ให้ประชาชน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน

“กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ มีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำทักษะความรู้ออกให้บริการและช่วยเหลือสังคมตามสาขาวิชาชีพของตนเองอันจะทำให้เพิ่มทักษะฝีมือไปพร้อมกันด้วย ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ (วก.นร.) และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ (วบท.) ได้ร่วมเปิดศูนย์ Fix It Center โดย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การซ่อมมุ้งลวด การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมโทรทัศน์จอแบน รวมไปถึงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน คือ การสอนทำเบเกอรี และสอนการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับพระภิกษุและสามเณรภายในวัดที่สนใจ ทำเมนูอาหารไก่ทอดให้กับประชาชนที่มาร่วมใช้บริการ โดยมีครูและนักเรียนทั้งระดับปวช.และปวส. รวม 40 คน ออกให้บริการ ส่วนวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมครู นักเรียนนักศึกษาจำนวน 20 คน ร่วมสาธิตการทำของที่ระลึก (เข็มกลัด) สอนทำน้ำยาล้างจาน สอนทำสบู่ล้างมือ สอนการสกรีนผ้า และสอนตัดเย็บหน้ากากอนามัย ถุงย่ามให้กับพระภิกษุและสมาเณรอีกด้วย”

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กล่าวว่า ในช่วงที่ทั้งโลกกำลังเผชิญกับโรคร้ายอย่างโควิด-19 ที่ระบาดได้ง่ายดายและรวดเร็วถ้าหากประชาชนคนไทยไม่ยึดมั่นในการดำเนินชีวิตวิถีแนวใหม่ (New Normal)อย่างเคร่งครัดหรือไม่ประมาท ที่สำคัญควรต้องมีทักษะการช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือกันและกัน ในฐานะผู้บริหารวิทยาลัยสถานศึกษาที่สอนให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความสามารถทางอาชีพ ตระหนักว่าพระภิกษุสามเณรในวัดต่างๆ ก็ควรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะฝีมือทางอาชีพที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตไว้บ้างจึงมีโครงการนำอาชีพที่ไม่ขัดต่อสมณสารูปพระธรรมวินัยไปถวายพระภิกษุสามเณรดำเนินการมาแล้วหลายวัดในชุมชนต่างๆ ในเขตกทม. คราวนี้มาเปิดศูนย์ Fix It Center ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ที่วัดนวลจันทร์ นอกจากได้ถวายความรู้ทางอาชีพให้พอช่วยเหลือตัวเองได้ก็ได้ช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในวัด ถวายความรู้การดูและบำรุงรักษาแบบที่ทำเองได้ รวมถึงให้บริการประชาชนในชุมชนรอบๆวัด พร้อมฝึกอาชีพระยะสั้นที่เอาไปทำได้เอง ทำใช้ทำบริโภคเองหรือจะพัฒนาไปเป็นอาชีพก็ได้อันเป็นโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองเกื้อกูลตัวเองและช่วยคนอื่นได้ตามความเหมาะสมในยุคการเผชิญโรคโควิด-19

ด้านนางภาณัททกา วงษากิตติกุล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ บอกว่ากิจกรรมการเปิดศูนย์ Fix It Center นี้เป็นโครงการหนึ่งที่สถานศึกษาสังกัด สอศ.ดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยนำครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาร่วมทำประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆพื้นที่บริการการศึกษาของทั้งสองวิทยาลัยคือวบท.และวก.นร.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “บวร”ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรมาเป็นแนวในการดำเนินการคือบ้าน วัด โรงเรียนร่วมพึ่งพากัน เกื้อกูลกัน ทำประโยชน์ให้กันด้วยความเสียสละ ด้วยการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนนักศึกษา ให้รู้จักให้ แบ่งปันโดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังสามารถนำไปสู่การเพิ่มทักษะฝีมือความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เรียนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมกันทำความดี โดยมุ่งทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 นี้

ในส่วนของครู นักเรียนนักศึกษาที่กำลังทำกิจกรรมของตัวเองเพื่อบริการประชาชนบอกตรงกันว่ามีความสุข ภูมิในที่ได้มาเกื้อกูลชาวบ้าน สอนชาวบ้าน ซ่อมเครื่องไฟฟ้าให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะซ่อมให้กับวัดนวลจันทร์