กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

19

กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษาทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กรมปศุสัตว์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่พร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการจังหวัดละ 2 วัน ในระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วยประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี อุทัยธานี และพะเยา

โดยโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสัตว์ เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และยังเป็นการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีแก่สัตว์ทั้งในสถานสงเคราะห์ วัด ชุมชน และในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งกิจกรรมที่ให้บริการนั้นประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การรักษาสัตว์ป่วย การส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เช่น การถ่ายพยาธิ การผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีน การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องโรคและการป้องกันโรค การจัดการอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การแปรรูปผลผลิตปศุสัตว์ การตลาดสินค้าปศุสัตว์ และการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรในเรื่องที่พื้นที่สนใจ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ การเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสอดคล้องความต้องการตลาด

นอกจากนี้ สัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์ที่จรจัดในที่สาธารณะหรือในสถานสงเคราะห์จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ได้มีการบูรณาการหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในการให้บริการประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป