ก.เกษตรฯ จับมือ สวก.ยกระดับเกษตรกรไทย ทุ่มงบกว่า 70 ล้าน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Farmer”

71

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือสวก. เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือสวก. ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยนำความรู้ที่ได้กลับไปเป็นผู้นำและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สวก.ทุ่มงบประมาณกว่า 70 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 270 ทุน

โดยในปี พ.ศ.2562 สวก.ได้จัดโครงการนำร่อง “ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 90 ทุน ภายใต้กรอบงบประมาณ 31.5 ล้าน จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษานักเรียนทุนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ทำการเกษตรได้จริงในชุมชนของตนเอง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างทั่วถึงและขยายโอกาสทางการศึกษา สวก.จึงได้ขยายผลโครงการภายใต้ชื่อ “โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Farmer” ในปี พ.ศ.2564-2566 เพิ่มอีก 180 ทุน ภายใต้กรอบงบประมาณ 40 ล้านบาท ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยมีสาขาตามความถนัดให้เลือก ได้แก่ สัตวศาสตร์ พืชไร่ ประมง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการเกษตร และในอนาคต สวก.จะขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อตอบสนองการพัฒนากำลังคนและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ หวังให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรม โดยมุ่งหวังการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรให้มีทักษะขั้นสูง พร้อมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหาในพื้นที่ ด้วยการเสริมทักษะใหม่ Upskilling และการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ Reskilling ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการพัฒนากำลังคนและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย

สำหรับจุดเด่นโครงการนี้ เน้นการฝึกปฏิบัติ (On-farm Trial) เพื่อให้สามารถสร้างงานวิจัยในชุมชน โดยการนำความรู้ด้านการวิจัยมาปรับใช้ในพื้นที่ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรได้จริง รวมถึงสามารถสร้างนักวิจัยด้านการเกษตรระดับชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถทำงานวิจัยเชิงธุรกิจภาคการเกษตรในระดับชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งโครงการนี้เหมาะสมสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ และเป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคการเกษตรของประเทศ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครรับทุนได้ที่ www.arda.or.th หรือโทรศัพท์ 025797435 ต่อ 3616

“สวก.มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อสร้างนักวิจัยระดับชุมชน ให้มีบทบาทขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยได้อย่างแท้จริง” ดร.สุวิทย์ กล่าว