นายอำเภอไทรโยค ออกตรวจติดตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โควิท ๑๙ ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์

22

วันนี้ (๘ กรกฎาคม ๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ น นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค ได้ออกไปตรวจติดตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โควิท ๑๙ และได้พูดหน้าเสาธงชาติแก่นักเรียน ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์ ในช่วงเปิดเทอมแรกใหม่ ได้พบผู้อำนวยการโรงเรียนกำลังกำกับครู ตรวจวัดอุณหภูมินักเรียน/ให้นักเรียนใช้บริการใช้เจลล้างมือ ติดสติกเกอร์ ก่อนเข้าห้องเรียน โดย สังเกตุนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยทุกคน นับว่าสถานศึกษาแห่งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี /ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคฯ จ.กาญจนบุรี อย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง

ภายหลังจากนั้น ได้พูดหน้าเสาธงต่อหน้านักเรียน จำนวน ๑,๐๐๔ คน ๕ นาที ในเรื่อง ๓ เรื่อง ๑.เรื่อง สถานการณ์ การป้องกันโรคไวรัสโควิท ๑๙ และการดูแลตนเองในช่วงนี้ ๒.เรื่อง การจัดระเบิยงสังคมในโรงเรียน นโยบายทำโรงเรียนสีขาว ห่างไกลจากยาเสพติด และการปราบปรามรถมอเตอร์ไซด์ เสียงดัง รบกวนก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ซึ่งอำเภอจะจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจในโรงเรียน ๓.เรื่อง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ห้ามตัด/แปรรูปไม้ สร้างระบบนิเวศน์คืนธรรมชาติ แจ้งเบาะแสการทำลายป่า และร่วมกันปลูกป่า คนละ ๑ ต้น