ป.ป.ส. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ติดตามผลการดำเนินงาน

20

ป.ป.ส. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ติดตามผลการดำเนินงาน หารือหน่วยภาคีปรับกระบวนการทำงาน บูรณาการสามด้าน การปฏิบัติ ข้อมูล/ข่าวสาร และเทคโนโลยีการสืบสวน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ยึดทรัพย์เครือข่ายใหญ่ ตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธาน ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ปปง. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และสำนักงาน ป.ป.ส. และการประชุมครั้งนี้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ที่ปรึกษาพิเศษกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมด้วย

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานสืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด และคณะทำงานสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด รวมทั้งการหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายโครงสร้างและฐานการค้ายาเสพติดโดยใช้มาตรการยึดทรัพย์สินของขบวนการค้ายาเสพติด

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อว่าตั้งแต่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดนโยบายให้สำนักงาน ป.ป.ส. บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภาคีข้างต้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ขึ้นมาอำนวยการปฏิบัติ และตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด และคณะทำงานสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ขึ้นมาทำหน้าที่ในการปฏิบัติ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงผลการปฏิบัติว่าใน 3 เดือนที่ผ่านมา (เมษายน – มิถุนายน 2563) มีการปฏิบัติการของทั้งสองคณะทำงานโดยทุกหน่วยงานได้ร่วมกันปฏิบัติการในลักษณะปูพรมทั่วประเทศ ด้วยการปิดล้อมตรวจค้น ขยายผลจับบุคคลที่เป็นตัวการสำคัญหรือผู้บงการอยู่เบื้องหลัง และบุคคลตามหมายจับ ทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด 48 เครือข่าย และจับผู้ต้องหา 1,374 คน นำไปสู่การยึดทรัพย์สินของขบวนการค้ายาเสพติดได้ 1,881 รายการ จำแนกมูลค่าได้ดังนี้ เดือนเมษายน 2563 รวม 70 ล้านบาท เดือนพฤษภาคม 2563 รวม 135.29 ล้านบาท และเดือนมิถุนายน 2563 รวม 330.48 ล้านบาท ปฏิบัติการใน 3 เดือนยึดทรัพย์สินได้รวม 535.77 ล้านบาท นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบธุรกรรมต้องสงสัยอีกกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการโดยใช้มาตรการยึดทรัพย์สินในคดียาเสพติดได้ ก็จะมีการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือการใช้มาตรการทางภาษี เข้าดำเนินการ

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานในระยะต่อไปว่า ที่ประชุมได้หารือและเห็นร่วมกันปรับกระบวนการดำเนินงานตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในระยะต่อไปว่าต้องให้มีความกระชับชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งด้านการปฏิบัติการ ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และด้านการใช้เทคโนโลยีการสืบสวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดให้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการจัดตั้ง Joint Task Force ขึ้นที่สำนักงาน ป.ป.ส. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนายกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้และความชำนาญเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันทุ่มเท เสียสละในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณท่าน พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนอกจากจะกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนแล้ว ยังมีการติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอันมาจากปัญหายาเสพติด จึงขอให้พี่น้องประชาชนให้ความเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน และขอให้พี่น้องประขาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพราะลำพังหน่วยงานราชการไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ อย่างน้อยก็ช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง หากพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือมีพฤติกรรรมที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งให้ข้อมูลได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชม.”