สาธารณสุขกาญจนบุรี สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ New Normal

10

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินมาตรการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ New Normal และแนวทางการปรับตัวในภาวะ COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำในจังหวัดกาญจนบุรี

นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) โดยให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ดังนี้

  1. ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหสถานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด
  2. รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อย ๆ
  3. หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก
  4. ปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
  5. ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ประกอบกิจการ หรือกิจกรรม โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
  6. ใช้ Application “ไทยชนะ” เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง
    จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวกาญจนบุรี ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อความปลอดภัย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ้ำในจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย