สถ.ประกาศความพร้อมสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด อปท. เดินหน้าเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

19

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นสถานการณ์พิเศษ จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ดำเนินการตามมาตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอย่างเต็มกำลังด้วย และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สถ.ได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค และตอบประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน และแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาสังกัด อปท.ด้วย

อธิบดี สถ. กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานขอความร่วมมือ อปท.ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร โดยอาคารสถานที่ต้องมีความเพียงพอในการดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล กรณีที่เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยยังได้กำหนดให้มีสัดส่วนจำนวนครูต่อเด็ก 1 : 5 หากสถานศึกษาระดับปฐมวัยใดไม่สามารถดำเนินการได้ จะต้องไม่น้อยกว่า 1 : 10 เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง

สำหรับการเรียนการสอนภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้บริบท/ความพร้อมของสถานศึกษา เช่น การเรียนในโรงเรียน (Onsite) การเรียนออนไลน์ (Online) การจัดส่งใบงานให้นักเรียนทำที่บ้าน หรือรูปแบบผสมผสาน เช่น การสลับวันหรือสลับเวลามาเรียนที่สถานศึกษาและที่บ้านนั้น มีการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษามาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

“ขอเรียนให้ทราบว่า สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด อปท. มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยดำเนินมาตรการในการเปิดสถานศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกิจกรรม/กิจวัตรประจำวัน และด้านผู้ปกครอง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินการในด้านต่างๆ โดยยึดความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ ให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางการดำเนินตามมาตรการ รวมทั้งการดูแลตัวเองของเด็กนักเรียนด้วย” อธิบดี สถ. กล่าว