กปน.จัดกิจกรรม “บวร” ปี 3 จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วัดบัวขวัญ

15

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) จ.นนทบุรี นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 10 นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กปน. จัดกิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3” เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การลดน้ำสูญเสีย และประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน.ให้กับหน่วยงานต้นแบบที่สำคัญของสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน

โดยกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการวิธีการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน/วิธีการล้างถังพักน้ำ/วิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน และการใช้ก๊อกประหยัดน้ำและฉลากประหยัดน้ำของ กปน. สาธิตการล้างถังพักน้ำ เกมตอบคำถามเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ การเดินทรูปประชาสัมพันธ์ประชาชนภายในวัด การเปลี่ยนก๊อกที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน.และติดตามสถิติเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีเป้าหมายการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่า 10%

ทั้งนี้ ทีมงาน กปน.ได้ร่วมถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบัวขวัญฯ เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วย