ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียง

10

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กสทช. เขต 13 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยเชิญตัวแทนผู้ประกอบการในจังหวัดที่รับผิดชอบจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรีและชัยนาท โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน

นายวนุต ศรีจันทร์บาล ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 13 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจในหลักการทำงานของสำนักงาน กสทช. เขต 13 การตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ออกอากาศ การเข้าตรวจสถานี การตรวจวัดมาตรฐาน และขั้นตอนการทำงานต่างๆ รวมถึงชี้แจงในประเด็นการงดเว้นการตรวจมาตรฐานเครื่องส่งกระจายเสียงอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ นายวนุตฯ ได้ฝากให้ผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้รับการชี้แจงไป และช่วยประชาสัมพันธ์ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทราบต่อไปด้วย