ทำความเข้าใจ เชื้อโควิดจะไม่เกิดจากการเปิดเทอม ที่ ห้องประชุม 113 ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล

15

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเสวนา เชื้อโควิดจะไม่เกิดจากการเปิดเทอม สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนพร้อมกัน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และให้สถานศึกษาประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ตาม คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาชารณสุข สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก

มักจะมีความเสี่ยงสูงหากมีระบบการจัดการที่ไม่ดี อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 ได้ในกลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษาได้ จึงมีความสำคัญมากในการควบคุมการระบาดตามมาตรการในการเปิดเทอม การวางแผนการเปิดเทอมจึงต้องมั่นใจว่า สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ ทั้งนี้จึงได้จัดการ เสวนา เชื้อโควิดจะไม่เกิดจากการเปิดทอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นร่วมวางแผนการเปิดเทอมของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในเด็กนักเรียนและนักศึกษาได้

เอกชัย โปธา…รายงาน