คณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วุฒิสภา ดูงานบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

4

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมตลาดน้ำประชารัฐ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายรัก์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุรชาติ กันนิ่ม ผู้ทรงคุณาวุฒิ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานกรรมาธิการ ฯ พร้อมคณะกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินการคลัง วุฒิสภา

โดยนายรักษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้บรรยายสรุปถึงการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การดำเนินการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน การดำเนินการตามแผนบูรณาการ เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็ง ของชุมชนเมือง การดำเนินการตามโครงการที่สำคัญ ของรัฐบาล ตามแนวประชารัฐ และการให้การสนับสนุนการดำเนินการ กองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของชุมชนเมือง ทั้งนี้นายรักษ์พงศ์ ผอ.อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ ได้กล่าวถึงการขยายโอกาสการการกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอีกด้วย