นายกฯเล็ก เทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับรางวัลการบริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม

11

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใน รางวัลการบริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ปี 2561และ 2562 ทีอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จากองค์การจัดการน้ำเสีย ณ ห้องบีซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาม