ผลผลิตจากแปลงผักในโครงการทหารพันธุ์ดีของ กองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไปกรมพลาธิการทหารบกนำไปประกอบอาหารให้กับพลทหารและแจกจ่ายให้กับครอบครัวกำลังพลในช่วงวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID–19

32

วันนี้ (25 มิ.ย.63) เวลา 13.00 น. ที่ กองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไปกรมพลาธิการทหารบก ร้อยเอกกอบกฤต ฉีดจันทร์ ผู้บังคับกองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไปกรมพลาธิการทหารบก นำกำลังพลเก็บผลผลิตจากแปลงผักในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ไปประกอบอาหารให้กับกำลังพลได้รับประทานเสริมกับอาหารที่ประกอบเลี้ยงปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19

สำหรับผลผลิตจากโครงการฯ ประกอบด้วย พืชผักสวนครัวเช่น ผักบุ้งจีน, ผักกาดขาว, พริก, มะนาว, ถั่วฝักยาวและอีกมากมาย
สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดีเดินตามรอยเท้าพ่อ เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยทหาร เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ให้สามารถรักษาไว้สำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงาน หรือประชาชน เมื่อประสบภัยพิบัติหรือยามขาดแคลน เป็นศูนย์กลางการผลิต ผักคุณภาพดีและกระจายผ่านให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยสร้างอาชีพและเป็นแหล่งผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงตนเองในยามสถานการณ์ไม่ปกติ และเพื่อเตรียมการพัฒนาให้โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” เดินตามรอยเท้าพ่อ เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ร่วมกิจการการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประยงค์ วิลัย / ภาพข่าว…รายงาน