สมาคมพนักงานสอบสวน (สพส.) ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ป.ป.ช.ส่งสำนวนคดีอาญาจำนวนมากมาให้ พงส.สอบสวนแทน

26

วันที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 10.30 น.ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน : สมาคมพนักงานสอบสวน (สพส.) นำโดย พล.ต.ท.ดร.พิศาล มุขแจ้ง รองนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวน จำนวน 15 คน ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.อันเนื่องมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่และอำนาจไต่สวนดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่
ปรากฎว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งมอบสำนวนคดีอาญาจำนวนมากไปยังพนักงานสอบสวนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ทำการสอบสวน โดยอาศัยการใช้ดุลพินิจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

สมาคมฯ เห็นว่าการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด และพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่มีอำนาจสอบสวนคดีที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากทำการสอบสวนไปโดยมิชอบ พนักงานอัยการจะไม่มีอำนาจฟ้อง สร้างความเสียหายต่อการอำนวยความยุติธรรมของประเทศ

สมาคมๆ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ต่อไป

โดยมี พล.อ.วิทวัส รชตนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายปิยะ ลือเดชกุล ผอ.สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เป็นผู้รับเรื่องไว้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน