สอศ. เปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจการกีฬา แห่งแรกของประเทศไทย วท.ราชสิทธารามนำร่อง

432

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ โดยได้มอบให้วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามพัฒนาหลักสูตรด้านการกีฬา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา

ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ได้ร่วมมือกับ สโมสรสยาม เอฟซี จัดการเรียนการสอน เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 นี้ ซึ่งวิทยาลัยได้มีการคัดเลือกพิเศษ สำหรับเยาวชนที่มีความสามารถ และมีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล จะได้รับโควตา “ทุนช้างเผือก” เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพนี้ ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเรียนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.Rajasit.ac.th

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าสำหรับหลักสูตรของสาขาวิชาธุรกิจการกีฬา จะเป็นการเรียนการสอนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษา และการสื่อสาร ทักษะการคิด และการแก้ปัญหาทั้งทางสังคม และการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเอง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ ในงานอาชีพธุรกิจการกีฬา เข้าใจถึงหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านธุรกิจกีฬา ซึ่งไม่จำเพาะเจาะจงเฉพาะกีฬาฟุตบอล แต่สามารถนำไปใช้ในธุรกิจกีฬาประเภทอื่นๆ ได้เช่นกัน ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็น เป็นสมรรถนะที่ผู้เรียนต้องพึงมีในศตวรรษที่ 21

ด้านนายเสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีการศึกษา 2563 มีผู้สมัครเรียนครบแล้ว มีผู้เรียนในระดับปวช. 40 คน และระดับ ปวส. 20 คน โดยวิทยาลัยได้จัดหอพักให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะช่วยลดเวลาการเดินทาน และมีเวลาฝึกซ้อมกีฬาอย่างเต็มที่ รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษา ร่างกาย ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทั้งปฏิบัติงานการกีฬา ได้ทันที โดยเฉพาะนักกีฬา ต้องทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ที่จะดำรงตนร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้กิจกรรมการเรียน การแข่งขันบรรลุเป้าหมายการเรียนสาขานี้