ผู้ว่ากาญจน์ มีคำสั่งให้แพล่องแพเธคได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์พร้อมตั้งชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจค้นและจับกุมโดยด่วน

43

วันนี้ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่อง การจัดระเบียบแพในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค และบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ โดยมีนายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีื สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากาญจนบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอไทรโยคและผู้ประกอบการรีสอร์ท แพพัก แพลากในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอไทรโยค และอำเภอศรีสวัสดิ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ต่อจากนั้น นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่อง การจัดระเบียบแพในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค และบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมกับกล่าวว่า ด้วยปัจจุบันพื้นที่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค และบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ มีรีสอร์ทและแพพักแพลากจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากการตรวจสอบพบว่า แพลากบางหลังมีการเปิดเพลงส่งเสียงดังและมีการดื่มสุราในลักษณะแพเธคซึ่งเป็นการส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน รวมถึง นักท่องเที่ยว พี่เดินทางมาท่องเที่ยวยังพื้นที่บริเวณดังกล่าว และเสียงดังกลาวได้รบกวน สัตว์ปลาที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวด้วยและเพื่อเป็นการควบคุมกำกับดูแลแพพัก แพลาก ในบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค และบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมกับเป็นแหล่งอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ทางจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้เชิญทุกท่านมาร่วมหารือในวันนี้

จากนั้น นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีและเลขาที่ประชุมได้กล่าวเกี่ยวกับจำนวนแพ ต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวที่ ได้จดทะเบียนไว้กลับทางจังหวัด พี่ตามจำนวน 1, 350 หลัง นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในการประชุมได้ชี้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายหากมีการทำผิดจับทันทีโดยไม่มีข้อต่อรองพร้อมกับให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมวางแนวทางการกำกับดูแลรีสอร์ท แพพัก แพลาก ที่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัย และสัตว์ป่า รววมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักและท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติ ส่วนปัญหาแพพัก แพลาก ที่มีการเปิดเพลงเสียงดังทางจังหวัดกาญจนบุรีจะตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นเพื่อดำเนินการจัดการแพพัก แพลาก และรีสอร์ทเสียงดังพวกนี้ทันที่โดยไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้น จึงอยากจะฝากผู้ร่วมประชุมช่วยไปแจ้งให้กับผู้ประกอบการรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความมันให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการของทางจังหวัดเข็มงวดจับอย่างเดียว

ผู้สื่อข่าว รายงานเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมดังกล่าว ยังได้กล่าวเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ เรื่องของความปลอดภัย และเรื่องของสาธารณสุข การปล่อยของเสียของสกปรกลงสู่แม่น้ำซึ่งสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดกาญจนบุรี