มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ

16

นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบบ้านให้แก่นางสาววันทา คอยคำ ราษฎรบ้านสร้างช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอคำทรายมูล จังหวัดยโสธร ตามโครงการมอบคืนความสุขสู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2562 โดยมีส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีมอบบ้านในครั้งนี้

นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบบ้านในวันนี้ว่าตามที่จังหวัดยโสธร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ได้จัดให้มีโครงการมอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านให้ครัวเรือนผู้ยากจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมี แต่ที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นเครื่องครัว เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น ซึ่งในวันนี้ ได้มอบบ้านให้ นางสาววันทา คอยคำ ราษฎรบ้านสร้างช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอคำทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยอำเภอคำทรายมูลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และมีฐานะยากจน บ้านพักอาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง สำหรับการก่อสร้างบ้านเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจำนวน 80,000 บาท จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านจำนวน 5,000 บาท นอกจากนี้ที่ทำการปกครองอำเภอทรายมูล ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคงบประมาณเพิ่มเติม ทำให้การก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อยสวยงาม

สำหรับการมอบบ้านตามโครงการมอบคืนความสุขสู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ได้ทำการก่อสร้างบ้านให้แก่ราษฎรที่ยากจนพร้อมจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน และเทิดทูนพระองค์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ในการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงถาวร โดยทำการสนับสนุนงบประมาณสำหรับสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านให้ครัวเรือนยากจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือ มีแต่ที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้กับราษฎรในจังหวัดยโสธรอำเภอละ 1 หลัง รวมทั้งสิ้น 9 หลัง