ท้องถิ่นจังหวัดผนึกกำลัง อปท.ขับเคลื่อน 11 นโยบายป้องกันโควิด-19 เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยปีนี้

8

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี สถ. ผู้อำนวยการสำนัก/กองร่วมประชุมในส่วนกลาง และมีท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดร่วมประชุมผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำชับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ สถ.ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประสานความร่วมมือกับ อปท.ในการขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งภารกิจของกรมฯ ทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินการที่เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับนโยบายสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ในส่วนแรกเกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิต ในการส่งเสริมการกิจการเทศบาลและเมืองพัทยาที่มีการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลไปดำเนินการอื่นตามหน้าที่การให้กู้เงิน การพัก/ขยายระยะเวลาการชำระหนี้การให้ความช่วยเหลือ, มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัด สถ. โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานที่อบรมอย่างเคร่งครัด

ส่วนการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ขอแจ้งให้ทราบว่า โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่เสนอโดย สถ.นั้น ได้ผ่านการประเมินของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ในส่วนการเสนอโครงการของ อปท. ก็ได้รับรายงานว่า อปท.ทั่วประเทศได้เสนอโครงการทั้งหมดรวมจำนวน 31,593 โครงการ โดยประเภทของโครงการที่มีการเสนอเข้ามามากที่สุด ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน, แหล่งน้ำชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

อย่างไรก็ตาม อธิบดี สถ.ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบการบริหารของกรม งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบฟื้นฟูอุทกภัย งบโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจ และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2563 ให้มีประสิทธิภาพ