รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา

10

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น. : พันเอกอนุสรณ์ โออุไร รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางในการป้องกันของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา ในการนี้มี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องประชุมชั้น 3 กอ.รมน.จังหวัด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช