กสถ.แจงข้อสอบท้องถิ่นรั่ว-เรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบ

21

กสถ.แจงข้อสงสัยกรณีข้อสอบท้องถิ่นรั่ว มีการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบ ย้ำทุกการจัดสอบมุ่งแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์หรือเรียกรับผลประโยชน์ ยึดระบบคุณธรรมและความเสมอภาค

รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงในการสอบแข่งขัน เนื่องจากสงสัยว่ามีการรั่วไหลของข้อสอบ ทั้งยังพบบุคคลที่อ้างตัวสามารถฝากบรรจุเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นได้นั้น กสถ.ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ระบบอุปถัมภ์ในการสอบแข่งขัน รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์ และเพื่อให้การสอบแข่งขัน
เกิดความเป็นธรรม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย กสถ.ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสอบแข่งขันภายใต้การกำกับดูแลของ กสถ.อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการจ้าง หรือ
เกิดความบกพร่องในการจัดการสอบของมหาวิทยาลัย ก็ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดขึ้นด้วย นอกจากนั้น กสถ.ยังมีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ป้องกันการทุจริต และคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ได้ติดตามตรวจสอบ และแนะนำให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน

ส่วนกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการเรียกรับเงินผู้สมัครสอบนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบของหน่วยงานใด ซึ่งในเรื่องนี้ กสถ.ได้มีประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับการ
ทุจริตในการสอบ การแอบอ้างหรือหลอกลวงผู้สมัครสอบ เพื่อไม่ให้ผู้สมัครสอบหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของผู้แอบอ้าง โดยเมื่อมีการแจ้งเบาะแสมา ก็ได้มีการขอความร่วมมือจาก
ตำรวจสันติบาลตรวจสอบข้อมูลที่มีผู้แจ้งเบาะแสทุกราย เช่น กรณีผู้ที่ใช้ชื่อว่า “รองโจ” เรียกรับเงินผู้สมัครสอบเพื่อช่วยให้สอบแข่งขันได้นั้น ในเบื้องต้นทราบว่าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ก็ได้ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และตำรวจสันติบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว โดยมีการประสานกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ
จังหวัด เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยแล้ว

“การดำเนินการสอบแข่งขันที่ผ่านมาจะเห็นว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตการสอบแข่งขัน แต่มีประเด็นที่ผู้เข้าสอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อสอบบางข้อที่มีข้อความเหมือนกับ
ในหนังสือเตรียมตัวสอบของบางสถาบัน หรือข้อสอบบางข้อมีความผิดพลาดในการพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งในเรื่องนี้ กสถ.ได้มีการแจ้งให้มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการสอบแข่งขันได้
ตรวจสอบก่อนที่จะมีการตรวจให้คะแนน โดยมหาวิทยาลัยก็ได้มีการรายงานว่าได้มีการตรวจสอบและดำเนินการตรวจให้คะแนนตามหลักวิชาการในการให้คะแนนข้อสอบปรนัย ส่วน
การขอดูคะแนนผลการสอบ กสถ.ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบได้ทราบโดยทั่วกันว่า คะแนนสอบภาค ก และภาค ข ในขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ เนื่องจากกระบวนการ
สอบแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้น จะต้องมีการสอบใน ภาค ค ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เพราะจะมีผลกระทบกับกระบวนการสอบแข่งขันในขั้นตอนการสอบดังกล่าว โดยเมื่อมีการประกาศขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว กสถ.จะได้มีการประกาศให้ผู้เข้าสอบแข่งขันสามารถขอทราบข้อมูลคะแนนผลการสอบของตนเองได้ โดยสามารถขอข้อมูลได้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะ
ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการสอบแข่งขันในครั้งนี้ ที่มีวัตถุประสงค์จะแก้ไขปัญหาการใช้ระบบ
อุปถัมภ์หรือการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบแข่งขัน และปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ความเสมอภาคในโอกาส และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ” รศ.อัษฎางค์ กล่าว
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////