ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

13

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมลงพื้นที่สอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

วันนี้ (18 มิ.ย.63) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 พร้อมคณะ ได้ติดตามการดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมือง พร้อมด้วย นายวิษณุ บุญญรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะขาม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะขาม ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุมชน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลการดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งการเปิดรับสมัครผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน การปิดสถานประกอบการ ให้เข้าทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 1 เดือน การแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในทุกพื้นที่โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกสำรวจและนำไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การดำเนินโครงการครัวคนกาญจน์ต้านโควิด-19 ในการตั้งครัวชุมชนประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชน ให้อิ่มท้อง การแจกจ่ายแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างทั่วถึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

จากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐจากชาวบ้านในพื้นที่ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งจากที่จังหวัดกาญจนบุรีได้มีการนำถุงยังชีพ อาหาร มาแจกจ่ายให้กับประชาชน รวมถึงได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการต่างๆของภาครัฐ ทำให้บรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี

นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 ได้กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง จนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนถอดบทเรียนจากสถานการณ์ดังกล่าว จากขณะที่ในช่วงระยะแรกของการแพร่ระบาด ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรก จนถึงปัจจุบันทุกฝ่ายก็ได้รับประสบการณ์ในการดำเนินงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว

ส่วนอีกประการหนึ่งก็ได้มาติดตามในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ในการจัดสรรให้ประชาชนอย่างเพียงพอตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้อำเภอและผู้นำท้องถิ่น ออกสำรวจข้อมูลจำนวนผู้ได้รับผลกระทบถึงจำนวนที่ลดลง จากที่ได้มีการผ่อนคลายในระยะที่ 4 แล้ว ซึ่งในส่วนที่รัฐบาลจะต้องดูแลอยู่คือกลุ่มผู้ตกงาน ซึ่งในส่วนนี้อาจจะมีโครงการในการช่วยเหลือเยียวยาในอนาคตทำให้เศรษฐกิจเราเติบโตต่อไป

ภาพ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์กาญจนบุรี/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/ข่าวกาญจนบุรี…รายงาน