เจ้ากรมพลาธิการทหารบกตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี

14

วันนี้ (18 มิ.ย.63) ที่ แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา พลโทกิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พร้อมคณะนายทหารกรมพลาธิการทหารบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี” เดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ในพื้นที่แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาตบพิตร มาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยทหาร และเป็นไปตามพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบตินทรเทพยวรางกูร ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด อีกทั้งยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชตำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ ไว้สำหลับแจกจ่ายประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติหรือขาดแคลน

ภาพข่าว / ประยงค์ วิลัย…รายงาน