กปน.เสริมความมั่นคงของระบบประปา เร่งเปลี่ยนท่อใหม่ ลดน้ำสูญเสีย แก้ปัญหาท่อแตกรั่ว

13

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน.มีพันธกิจในการพัฒนางานประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan: WSP) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เรื่องการลดน้ำสูญเสีย โดยให้แก้ไขปัญหาท่อประปาแตกรั่ว ด้วยการเร่งสำรวจหาท่อที่แตกรั่วให้พบและดำเนินการซ่อมทันที รวมถึงการป้องกันไม่ให้ท่อประปาแตกรั่วอย่างยั่งยืนในอนาคต

โดยในปี 2561-2565 กปน.ได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานด้วยงบประมาณ 15,550 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาท่อแตกรั่ว ทำให้ไม่ต้องหยุดจ่ายน้ำระหว่างซ่อมท่อบ่อยครั้ง รวมทั้งลดปริมาณน้ำที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 1,300 กิโลเมตร และคาดว่าสิ้นปีงบประมาณ 2563 จะสามารถเปลี่ยนท่อประปาเพื่อลดน้ำสูญเสียได้อีก 1,000 กิโลเมตร โดยจะเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบประปา ให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยอย่างเพียงพอและทั่วถึง ช่วยสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากประชาชนพบท่อประปาแตกรั่วในพื้นที่สาธารณะ สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปน. ได้แก่ แอปพลิเคชัน MWA onMobile, Line OA @MWAthailand, สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ 18 สาขา หรือ MWA Call Center โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง