กปน.จัดอบรมวิชาชีพช่างประปาให้ผู้ต้องขัง จ.ระยอง ในโครงการ 6 รัฐกิจสัมพันธ์ สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม

22

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน
ช่างประปาเบื้องต้น ในโครงการโครงการ “6 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์” โดยมี นายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง ให้การต้อน
รับ ณ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง

นางศรัณยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การตลาด และองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพด้านประปา ไฟฟ้า และรุกขกรรมให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ โดยได้ประสาน
กับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ปรับเปลี่ยนความคิดให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง และไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก

โดย กปน.ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ช่างประปาเบื้องต้น” ซึ่งให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย เรื่องประเภทของอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน การต่อท่อประปาเบื้องต้น
การตรวจสอบอาการผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รอยรั่วในท่อ ปั๊มน้ำ ถังพักน้ำ ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับทุกครัวเรือน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ กปน.ได้จัดการฝึก
อบรมให้ผู้ต้องขังรวม 5 แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง จ.ปราจีนบุรี ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น จ.นครสวรรค์ ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
จ.ระยอง และทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จ.จันทบุรี
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////