ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

34

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท รักษาความปลอดภัยเอสดับบลิวเซทเทิลดาวน์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 44 ซอยทวีวัฒนา 22 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 2,000,000 บาท
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ดังนี้
“ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนสามล้านบาท (3,000,000) แบ่งออกเป็นสามหมื่นหุ้น (30,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100)”
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชัย บุรณศิริ)

กรรมการ